Zrównoważony rozwój

W AstraZeneca w centrum naszego zainteresowania stawiamy zdrowie. Przesuwamy granice nauki, aby dostarczać leki zmieniające życie pacjentów na całym świecie.


Nasze zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju koncentruje się na działaniach uwzględniających powiązania między rozwojem biznesu, potrzebami społeczeństwa i ograniczeniami naszej planety. Dzięki naukowym innowacjom wspieramy zrównoważone ekosystemy opieki zdrowotnej, które przynoszą korzyści ludziom i środowisku naturalnemu. Jako firma globalna staramy się wykorzystać nasz zasięg, skalę i wiedzę, aby dokonywać rzeczywistych zmian w ramach zrównoważonego rozwoju. Fundamentem naszej strategii biznesowej w tym obszarze są aktywności związane z dostępem do opieki zdrowotnej, ochroną środowiska oraz etyką i przejrzystością. Stawiamy sobie ambitne cele i wdrażamy innowacyjne rozwiązania, które tworzą sprzyjające warunki do funkcjonowania biznesu wraz z działaniami na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.


Zrównoważony rozwój w AstraZeneca Polska

Nasza przyszłość zależy od zdrowych ludzi i społeczeństw oraz zdrowej planety. Koncentrujemy się na wzajemnie powiązanych priorytetach wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej oraz potrzebach przeciwdziałaniu zmian klimatycznych, aby umożliwić bardziej zrównoważoną przyszłość. Wdrażamy rozwiązania, które wyznaczają standardy dobrych praktyk w ramach zrównoważonego rozwoju, realizując naszą ambicję bycia liderem w tym obszarze.

Dostęp do opieki zdrowotnej


Dążymy do przyszłości, w której wszyscy ludzie będą mieli dostęp do zrównoważonych rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej, zwłaszcza do leczenia i profilaktyki.

 

Opieka zdrowotna jest naszą kluczową działalnością i podstawą wszystkiego, co robimy. Dążymy do zapewnienia dostępności naszych leków dla osób, które ich potrzebują, inwestując w systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Koncentrujemy się na rozszerzaniu profilaktyki, poprzez badania przesiewowe, programy uświadamiające i szkolenia pracowników służby zdrowia.

 


Kampanie edukacyjne

Ochrona środowiska

Będąc u progu kryzysu klimatycznego angażujemy się w inicjatywy, których celem jest ochrona i ratowanie środowiska naturalnego. Dostrzegamy silny związek między zdrową planetą a zdrowymi ludźmi, dlatego wybieramy rozwiązania chroniące zasoby naturalne i przyrodę w całej naszej działalności i łańcuchu wartości. Wyobrażamy sobie przyszłość, w której pomożemy przywrócić naszej planecie zdrowie poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Wdrożony przez nas program Ambition Zero Carbon zakłada przyspieszenie naszych planów dekarbonizacji o ponad dekadę. Do 2025 roku planujemy zminimalizować ślad węglowy do zera w działalności AstraZeneca na całym świecie, jednocześnie dążąc do wartości ujemnych do roku 2030.


Troszczymy się o środowisko naturalne, dlatego promujemy i wdrażamy rozwiązania, które pozwalają je chronić.

Gospodarowanie odpadami w biurze

 • odpady segregujemy zgodnie z następującymi kategoriami: metale i plastik, papier, szkło, odpady organiczne, odpady zmieszane,
 • we wszystkich koszach znajdują się kompostowalne worki na śmieci ze skrobi kukurydzianej, co przekłada się na redukcję zużycia plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku w naszej organizacji,
 • posiadamy specjalnie oznaczone pojemniki na zużyte baterie w naszym biurze,
 • pracownicy mogą w miejscu pracy oddawać do utylizacji elektrośmieci podczas cyklicznie prowadzonych akcji zbiórek! W 2020 roku w naszym biurze zebrano 4 000 kilogramów tego typu odpadów.
 • wszystkie używane przez nas ręczniki papierowe i papier toaletowy posiadają certyfikat Forest Stewardship Council FSE (potwierdzający, że określone obszary leśne zarządzane są zgodnie z zasadami FSC).


Zielona energia

Transport odpowiada za blisko 30% całkowitej emisji CO2 w UE, z czego 72% przypada na transport drogowy. Chcemy aby flota naszych samochodów służbowych była przyjazna dla środowiska, a starania w tym zakresie prowadzimy od 2017 roku. Wprowadziliśmy wówczas do eksploatacji pierwsze auta z napędem hybrydowym, które obecnie stanowią niemalże 100% całego parku samochodowego, liczącego ponad 800 pojazdów. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do floty pierwsze samochody w pełni elektryczne. Kolejne 40 sztuk dołączy do nas na koniec Q2 2022 roku w ramach programu Ambasadorzy Elektromobilności.

Od 1 sierpnia 2020 budynek, w którym pracujemy, korzysta z energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku z farm wiatrowych.

 


Etyka i przejrzystość


Nasze wartości i normy, praktyki oraz standardy i zasady, zawarte w Kodeksie Etycznym, które kierują działaniami i zachowaniem naszych pracowników, wykraczają poza przestrzeganie polityk i przepisów w działalności naszej organizacji i całego łańcucha wartości. Kwestia ta obejmuje bioetykę (w tym dobrostan zwierząt), przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji, przejrzystość danych, etyczne inwestowanie, własność intelektualną, odpowiedzialny lobbing, odpowiedzialną sprzedaż i marketing oraz odpowiedzialne korzystanie z technologii.

Staramy się kształtować etyczną kulturę biznesową, wychodząc poza wymogi prawne. Oznacza to tworzenie środowiska, w którym nasi pracownicy mogą zabierać głos, jeśli mają pytania lub spotkają się z postępowaniem niezgodnym z wartościami AstraZeneca. Zachęcamy naszych liderów do prezentowania pożądanych zachowań, a pracownikom zapewniamy narzędzia i szkolenia umożliwiające etyczne postępowanie.

Kładziemy nacisk na kulturę opartą na wartościach, kluczowych zobowiązaniach i zasadach, zachęcając wszystkich pracowników do działań i aktywności opartych na zrównoważonym rozwoju. Postępujemy właściwie w stosunku do naszych wszystkich partnerów, a pacjenci pozostają w centrum naszych działań.

 

Jesteśmy mistrzami integracji i różnorodności

Integracja i różnorodność mają fundamentalne znaczenie dla sukcesu naszej firmy. Innowacje wymagają przełomowych pomysłów, a ich źródłem są zróżnicowane zespoły, rzucające wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu. Dlatego dążymy do stworzenia integracyjnego miejsca pracy, zapewniając różnorodność myśli i postaw oraz zrozumienie dla różnic kulturowych, tworząc tym samym społeczność, w której pracownicy czują, że do niej należą. Cenimy nasze różnice, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zespół jest najbardziej kreatywny, gdy składa się z ludzi, którzy myślą inaczej, w środowisku, w którym różne poglądy i perspektywy są mile widziane i cenione. W ten sposób wspieramy ciągłe innowacje, ciągłe uczenie się i rozwój, kluczowy zarówno dla naszej organizacji, jak i dla naszych pacjentów.

Bycie mistrzem integracji i różnorodności jest częścią strategii naszej firmy. Poruszamy się w trzech priorytetowych obszarach: wzmacnianie przywództwa włączającego; wspieranie kultury, w której ludzie mówią, co myślą, oraz budowanie i utrzymywanie zróżnicowanego systemu przywództwa i talentów. Uważamy, że to zobowiązanie ma fundamentalne znaczenie, dzięki którym możliwe jest tworzenie innowacyjnych terapii, których potrzebują pacjenci.

AZPride Poland

Jesteśmy częścią globalnej sieci pracowniczej, która łączy osoby LGBTQIA+ i osoby sojusznicze. Działamy w trzech obszarach: edukujemy o kulturze włączającej, budujemy otwartą społeczność i zwiększamy naszą widoczność w miejscu pracy.

Edukacja

Otwarta społeczność

Widoczność

Współprowadzimy sesje szkoleniowe poświęcone strategii Inclusion&Diversity  w AstraZeneca. Zrealizowaliśmy wewnętrzne szkolenia z języka włączającego oraz przywilejów i nieuświadomionych nastawień. Współtworzyliśmy kurs online „Włączanie osób LGBTQIA+”.

Organizujemy spotkania dla osób sojuszniczych oraz panelowe dyskusje o tym, jak aktywnie wspierać osoby LGBTQIA+ w miejscu pracy. 

Bierzemy udział w firmowych wydarzeniach edukując naszych współpracowników w obszarze LGBTQIA+.

 

AstraZeneca jest też sygnatariuszem oświadczenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wydarzeń 7-8 sierpnia 2020 roku w Warszawie.

Zobacz, jak wspieramy integrację i różnorodność w AstraZeneca. Przeczytaj więcej tutaj.Wellbeing

Rozumiemy jako kulturę organizacyjną, która wysoko stawia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne pracowników na liście priorytetów organizacji. Dla nas to przede wszystkim dbałość o zrozumienie zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań naszych pracowników. Wellbeing znajduje się w centrum tego, co robimy, aby wspierać lepszą pracę i życie zawodowe, z korzyścią dla społeczeństwa, przedsiębiorstwa i całej gospodarki. Naszym celem jest tworzenie miejsca pracy, w którym równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest zachowana, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19.

AstraZeneca Pharma Poland otrzymała tytuł „Najbardziej Wellbeingowej Organizacji” w konkursie THE BEST OF WELLBEING 2020, organizowanym przez Wellbeing Institute. Jest to wyraz uznania za wdrażane przez AstraZeneca rozwiązania w obszarze psychologii zdrowia, aktywności fizycznej oraz zdrowego żywienia.


Współpraca z przedstawicielami ochrony zdrowia i organizacjami pacjentów.

AstraZeneca od dnia 31 maja 2006 roku jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w ramach którego finalnie w styczniu 2021 roku został zatwierdzony i wszedł w życie „Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA” regulujący współpracę z przedstawicielami ochrony zdrowia i organizacjami pacjentów.

AstraZeneca stosuje politykę zerowej tolerancji wobec przekupstwa i korupcji. W 2010 roku firma dokonała weryfikacji standardów i polityki sprzedażowej oraz marketingowej. Na początku 2011 roku została wprowadzona nowa polityka, której celem jest stworzenie globalnych standardów współpracy z partnerami zewnętrznymi. Nowe rozwiązania stały się integralną częścią analizy due diligence dotyczącej przeciwdziałania przekupstwu w przypadku każdego partnera, z którym firma wchodzi w kontakty biznesowe.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA stanowi implementację EFPIA Code of Practice, przyjętego przez Europejską Federację Stowarzyszeń i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) w czerwcu 2019 roku. Do jego przestrzegania zobowiązane są wszystkie innowacyjne firmy farmaceutyczne w Europie. Kodeks jest również otwarty dla innych przedsiębiorców branży farmaceutycznej.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA jest oparty na następujących wartościach:

 • najważniejsi są dla nas pacjenci,
 • działamy zgodnie z zasadą uczciwości,
 • do wszystkich partnerów podchodzimy z szacunkiem,
 • przestrzegamy zasad przejrzystości.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA ma zastosowanie do:

 • prowadzenia reklamy produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza,
 • zasad kontaktów z HCO, HCP i Organizacjami Pacjentów,
 • zasad udostępniania informacji o świadczeniach na rzecz HCO, HCP i Organizacji Pacjentów.

Świadczenia przekazane przez AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia od roku 2016.Darowizny


Dla zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych AstraZeneca może przekazywać wsparcie darowizną pieniężną lub rzeczową na cel realizujący bezpośrednie lub pośrednie korzyści zdrowotne dla pacjentów oraz w przypadku klęsk żywiołowych.

Wsparcie może być przekazywane wyłącznie na rzecz organizacji non-profit (nie osobom fizycznym), którymi są:

 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz zdrowia, spraw społecznych i dobra publicznego, w imię wartości lub dla społecznie pożytecznych celów, takie jak fundacje i stowarzyszenia,
 • Organizacje pożytku publicznego,
 • Organizacje reprezentujące pacjentów,
 • Podmioty lecznicze wykonujące zadania publiczne. Formularze dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o darowiznę są dostępne poniżej.

Wniosek należy wysłać na adres: donations.poland@astrazeneca.com lub na adres firmy (ulica Postępu 14, 02-676 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Darowizny”. W obu przypadkach prosimy o dołączenie kopii statutu i aktualnego KRS.

Bardzo prosimy, aby we wnioskach kierowanych do firmy nie podawać żadnych danych osobowych pacjentów lub podopiecznych. W przeciwnym wypadku powyższe dane zostaną trwale usunięte, co może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Pragnąc zapewnić przejrzystość procesu przyznawania darowizn, AstraZeneca upublicznia następujące informacje dotyczące Obdarowanego:

 • Nazwę organizacji/jednostki
 • Cel udzielonego wsparcia
 • Wysokość przekazanego wsparcia finansowego (darowizna finansowa)
 • Wartość przekazanego wsparcia niefinansowego (darowizna rzeczowa)

WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE PRZEKAZANE PRZEZ ASTRAZENECA NA RZECZ ORGANIZACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE ZDROWIA W POLSCE.


2021

I kwartał 

Fundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11, Warszawa
Projekt OnkoTaxi2 - jest kontynuacją projektu OnkoTaxi dedykowanego pacjentom onkologicznym w dobie pandemii COVID-19
Wartość: 50 000 PLN - luty 2021

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, Warszawa
kawa ziarnista
Wartość szacunkowa: 46 000 PLN - luty 2021

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112, Warszawa
cykl filmów mających na celu popularyzację diagnostyki molekularnej chorych na raka płuca
Wartość: 8 000 PLN - luty 2021

Fundacja Sue Ryder
ul. Bagatela 15, Warszawa
kawa ziarnista
Wartość szacunkowa: 46 000  PLN - luty 2021

II kwartał

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Wsparcie finansowe na diagnostykę odpowiedzi immunologicznej u chorych na nowotwory krwi, koszt pojedynczego badania to ok. 250 zł, wnioskowana kwota obejmie ok. 170 pacjentów.
Wartość: 40 000  PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji
Wsparcie finansowe badań nad analizą układu odpornościowego u pacjentów z chorobami układu chłonnego z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej, co pozwoli na wykonanie 50 badań z wykorzystaniem immunoenzymatycznego testu ELISA oraz cytometrii przepływowej.
Wartość: 40 000  PLN - kwiecień 2021

Fundacja im. Błażeja Rawickiego
Chybice 46, Pawłów
wsparcie finansowe opracowania przewodnika na temat dziedzicznych czynników ryzyka i diagnostyki dla chorych na raka trzustki i ich rodzin
Wartość: 15 000 PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie Eurydyki
Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok
środki na zakup pomp infuzyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami do ich instalacji i obsługi dla pacjentek z nowotworami ginekologicznymi
Wartość: 11 297 PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
Jana Pawła II 59, Sanok
dofinansowanie druku Przewodnika „Jestem teraz” przeznaczonego dla kobiet zmagających się z rakiem strefy intymnej oraz rodzin. Poradnik porusza również temat mutacji genów BRCA o potrzebie i wartości badań.
Wartość: 5 000 PLN - kwiecień 2021

III kwartał

Fundacja Ultra Krew
dofinansowanie VI ogólnopolskiej edycji kampanii społecznej Ultrakrew, która odbędzie się od 01.12.2021 do 30.01.2022 i polega na przeprawie przez całe polskie wybrzeże Bałtyku zimą – akcja łączy w sobie promocję rozlewu krwi i aktywność fizyczna.
Wartość: 30 000 PLN - wrzesień 2021

Fundacja Onkologiczna Rakiety
wsparcie finansowe reprintu książki „Pięknem w raka”
Wartość: 40 000 PLN - wrzesień 2021

IV kwartał

Fundacja Oddech bez Granic
remont i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia Poradni Chorób Płuc na Oddziale i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Wartość: 20 000 PLN - grudzień 2021

Fundacja o Uśmiech Dziecka
zakup spirometru typu Lungtest Handy 1 kpl wraz z notebookiem oraz zapasowy osprzęt typu głowiece, ustniki, klipsy z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii, Alergologii i Kardiologii dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Toruniu
Wartość: 12 000 PLN - grudzień 2021

Fundacja Pokonaj Chłoniaka
wsparcie działalności edukacyjno-wspierającej pacjentów z chłoniakami i ich rodzin w postaci wydania magazynu wiosną 2022, który ma stanowić uzupełnienie wiadomości zawartych na prowadzonym już serwisie informacyjnym chłoniak.org
Wartość: 20 000 PLN - grudzień 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym MOSIK
przekazanie 60 sztuk telefonów komórkowych, które posłużą podopiecznym stowarzyszenia do podtrzymywania kontaktów i więzi z rodziną i najbliższymi
Wartość szacunkowa: 24 000 PLN - grudzień 2021

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin
wsparcie finansowe na stworzenie 30-35 minutowej prezentacji multimedialnej wykorzystywanej w formie filmu w celu edukacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz na Facebooku nt. profilaktyki nowotworowej i antynikotynowej
Wartość: 17 000 PLN - grudzień 2021

Fundacja Alivia
OnkoTaxi Senior - akcja charytatywna polegająca na organizacji dojazdów osobom starszym chorym onkologicznie do i z placówek onkologicznych na leczenie i badania. Jest to kontynuacja projektów OnkoTaxi i OnkoTaxi 2
Wartość: 50 000 PLN - grudzień 2021

 

 

2020

I kwartał 

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2020 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

II kwartał

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
przekazanie środków pieniężnych na wsparcie dotyczące pandemii COVID-19
Wartość: 200 000 PLN – maj 2020

III kwartał

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2020 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

IV kwartał

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2020 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
OGRODOWA 12 BIAŁYSTOK 15-027
zakup odzieży roboczej wielokrotnego użytku dla pracowników oddziału ginekologii BCO
Wartość: 9 288 PLN - październik 2020

FUNDACJA ALIVIA AKA: FUNDACJA ALIVIA
WĄWOZOWA 11 WARSZAWA 02-796
realizacja projektu ONKOTAXI polegającego na organizacji w czasie epidemii COVID
bezpłatnego i bezpiecznego transportu osób chorych onkologicznie do i ze szpitali i placówek, w których udzielane są świadczenia medyczne
Wartość: 40 000 PLN - październik 2020

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ASTMY I POCHP
K. PROMYKA 5 LOK. 162 WARSZAWA 01-604
zakup picflowmetrów
Wartość: 30 000 PLN - październik 2020

STOWARZYSZENIE SERCE
SZWAJCARSKA 3 POZNAŃ 61-285
zakup sprzętu medycznego na oddział kardiologii
Wartość: 10 000 PLN - październik 2020

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
DŁUGA 1/2 POZNAŃ 61-848
zakup kamery wraz ze sprzętem do telekonferencji dla oddziału ginekologii Kliniki Onkologii Kliniki Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wartość: 4 999 PLN

2019

I Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2019 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Fundacja Zdrowe Płuca
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu.
Wartość: 10 000 PLN – styczeń 2019

Fundacja Alivia,
ul. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa
dofinansowanie projektu Prostowraka.pl
Wartość 20 000 PLN – styczeń 2019

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr. 6 Sióstr Niepokalanek
ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa
darowizna rzeczowa – przekazanie szafek, kontenerków pracowniczych.
Wartość szacunkowa: 26 262 PLN – styczeń 2019

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa
darowizna rzeczowa – przekazanie szafek szufladowych, foteli obrotowych, kontenerków pracowniczych,
Wartość szacunkowa: 10 3819 PLN – styczeń 2019

 

II Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2019 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2019 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2019r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2019 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok
dofinansowanie wydruku poradnika dla pacjentów Teraz Jestem
Wartość 3 500 PLN – listopad 2019

Fundacja Lemura
ul. Racławicka 105/9, 53-146 Wrocław
dofinansowanie uszycia poduszek rehabilitacyjnych
Wartość: 3 500 PLN – listopad 2019

Fundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
Dofinansowanie projektu kolejkoskop.pl
Wartość: 10 000 PLN – listopad 2019

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca – Oddział Szczecin
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
dofinansowanie wydruku broszury edukacyjnej dla pacjentów
Wartość:  15 000 PLN – listopad 2019

Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny PARS
ul. Roentgena 5, 02-871 Warszawa
dofinansowanie działań edukacyjnych projektu Hamuj raka, daj szansę płucom
Wartość: 40 000 PLN – grudzień 2019

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

Archiwum 2018 - 2012

I kwartał 2018

Fundacja Alivia
ul. Wąwozowa 11, Warszawa
Projekt OnkoTaxi2 - jest kontynuacją projektu OnkoTaxi dedykowanego pacjentom onkologicznym w dobie pandemii COVID-19
Wartość: 50 000 PLN - luty 2021

Caritas Polska
ul. Okopowa 55, Warszawa
kawa ziarnista
Wartość szacunkowa: 46 000 PLN - luty 2021

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112, Warszawa
cykl filmów mających na celu popularyzację diagnostyki molekularnej chorych na raka płuca
Wartość: 8 000 PLN - luty 2021

Fundacja Sue Ryder
ul. Bagatela 15, Warszawa
kawa ziarnista
Wartość szacunkowa: 46 000  PLN - luty 2021

II kwartał 2018

Fundacja im. Błażeja Rawickiego
Chybice 46, Pawłów
wsparcie finansowe opracowania przewodnika na temat dziedzicznych czynników ryzyka i diagnostyki dla chorych na raka trzustki i ich rodzin
Wartość: 15 000 PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie Eurydyki
Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok
środki na zakup pomp infuzyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami do ich instalacji i obsługi dla pacjentek z nowotworami ginekologicznymi
Wartość: 11 297 PLN - kwiecień 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
Jana Pawła II 59, Sanok
dofinansowanie druku Przewodnika „Jestem teraz” przeznaczonego dla kobiet zmagających się z rakiem strefy intymnej oraz rodzin. Poradnik porusza również temat mutacji genów BRCA o potrzebie i wartości badań.
Wartość: 5 000 PLN - kwiecień 2021I Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2017 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

II Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ,
ul. Promyka 13, 01-604 Warszawa, NIP: 951-211-09-08
Wartość szacunkowa: 34 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe w organizacji warsztatów BRCA

 

III Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

POLSKA GRUPA RAKA PŁUCA, 
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP: 527-242-65-72
Wartość szacunkowa: 10 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP: 525-000-88-38
Wartość szacunkowa: 10 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe w organizacji warsztatów pulmonologicznych

ALIVIA - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych 
ul. Zaruby 9/131, 02-796 Warszawa, NIP: 527-263-07-52
Wartość szacunkowa: 4 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9b, NIP: 525-262-44-93
Wartość szacunkowa: 35 000 PLN
Forma darowizny: Działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

Krajowa Fundacja Medyczna 
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 33 453 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

 

IV Kwartał 2017r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Krajowa Fundacja Medyczna 
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 56 586,60 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x2

Krajowa Fundacja Medyczna
ul Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa, NIP: 524-24-69-588
Wartość szacunkowa: 28 297,50 PLN
Forma darowizny: leczenie pacjentów ww. szpitala  - TAGRISSO x1

Centrum Onkologii - Instytut, im. M Skłodowskiej Curii 
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, NIP: 525-000-80-57
Wartość szacunkowa: 25 000 PLN
Forma darowizny: Wsparcie finansowe projektu "EUROPEJSKI KOD PRZECIWKO RAKA"

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.I Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2016 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
NIP: 522-000-25-29
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
NIP: 778-134-35-88
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA 

FUNDACJA POMOCY ODDZIAŁOWI PEDIATRYCZNO-ALERGOLOGICZNEMU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. WOJCIECHA "MALUCH"
NIP: 584-192-01-67
Wartość szacunkowa: 500 PLN
Forma darowizny: Poprawa jakości leczenia pacjentów ww. szpitala

 

II Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
NIP: 522-000-25-29
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
NIP: 778-134-35-88
Wartość szacunkowa: 29 274,48 PLN
Forma darowizny: produkt LYNPARZA 

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2016r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2016 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.I Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich..

 

II Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2015r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2015 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

IV Kwartał 2015r.

Lista organizacji pacjenckich, które otrzymały Wsparcie ze strony AZ w IV kwartale 2015r. (publikacja na stronie www.astrazeneca.com, zgodnie z zaleceniami INFARMA 2012r.)

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 54 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna pieniężna

Wartość: 8 000 PLN

Cel: dofinansowanie wydawnictwa biuletynu edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów

 

Polskie Amazonki Ruch Społeczny 

ul. Roentgena 5 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna pieniężna

Wartość: 15 000 PLN

Cel: dofinansowanie projektu edukacji i badań profilaktycznych ”Apetyt na Życie”

 

Federacja Pacjentów Polskich

ul. Gagarina 7 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna rzeczowa

Wartość szacunkowa: 42 600 PLN

Cel: przekazanie używanych mebli biurowych i innych sprzętów biurowych (łącznie 213 sztuk)

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

ul. Piękna 28/34 lok. 54 w Warszawie

Forma wsparcia: darowizna rzeczowa

Wartość szacunkowa: 17 000 PLN

Cel: przekazanie używanych mebli biurowych i innych sprzętów biurowych (łącznie 85 sztuk) I Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

II Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

III Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

IV Kwartał 2014r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2014 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.I Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, ul. Nowogrodzka 62a lok. 315, 02-002 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 15 000 pln 

Cel : rewitalizacja narzędzi edukacyjnych programu „Droga Do Siebie”, w tym w szczególności serwisu edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów, rodzin pacjentów
i wszystkich osób dotkniętych schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową

 

II Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2013 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich.

 

III Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

1. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych oddział w Krakowie, 

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 10 000 pln 

Cel : edukacja chorych na astmę, inne choroby alergiczne i POChP

 

2. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Bydgoszczy, 

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 4 500 PLN

Cel : zakup sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych (10 sztuk specjalistycznych mat rehabilitacyjnych)

 

3. Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 20 000 pln

Cel : organizacja szkoleń edukacyjnych dla chorych na astmę i POCHP

 

4. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator, ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 5 000 pln 

Cel : prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz chorych z rakiem prostaty -wydanie biuletynu dla pacjentów w 2013 roku

 

IV Kwartał 2013r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2013 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających na rzecz pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

 

1. STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA, ODDZIAŁ W SZCZECINIE 

ul. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 11 500 pln 

Cel: opracowanie i wydawnictwo poradnika edukacyjnego dla chorych na raka płuc 

z zakresu badań diagnostycznych

 

2. MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa

Forma darowizny: pieniężna

Wartość: 10 000 PLN

Cel : wsparcie programu leczenia chorób płuc- głównie POCHP i gruźlicy 

 I Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w pierwszym kwartale 2012 roku nie zostały przekazane żadne darowizny na rzecz środowisk pacjenckich. 

 

II Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w drugim kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk

Forma darowizny: produkt Emla Plaster, 144 opakowania 

Cel: działania na rzecz ochrony zdrowia w wybranych placówkach opieki medycznej

 

III Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w trzecim kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Stowarzyszenie „Ku Pokrzepieniu Serc” przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły w Łodzi, ul. Popioły 40, 93-438 Łódź

Forma darowizny: rzeczowa- aparaty do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu oraz pasków odczynnikowych (109 sztuk), wartość brutto: 20380,82 pln

Cel: poprawa zdrowia pacjentów kardiologicznych poprzez regularne monitorowanie parametrów biochemicznych krwi

 

IV Kwartał 2012r.

Firma AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. informuje, iż w czwartym kwartale 2012 roku zostały przekazane następujące darowizny na rzecz podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i/lub na rzecz organizacji charytatywno-opiekuńczych:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników z siedzibą w Rabka – Zdrój 

Forma darowizny: rzeczowa - Pulmicort Neb 0,5 mg/ml, 20 x 2 ml, 150 opakowań 

Wartość brutto: 14 227,50 pln 

Cel: leczenie pacjentów ww. szpitala