KOMUNIKAT O POLITYCE PRYWATNOŚCI I ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. (dalej jako: „AstraZeneca”, „my”, „nam”), spółka należąca do grupy AstraZeneca (www.astrazeneca.com), gromadzi i wykorzystuje niektóre z Państwa danych osobowych, które zostały nam przekazane przez Państwa bezpośrednio (np. informacje z wizyt naszych przedstawicieli), na podstawie łączącej nas z Państwem umowy, udostępnione przez IQVIA Technology Solutions Sp. z o.o. (uprzednio IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o.o. i Cegedim Group Poland Sp z o.o.)  z prowadzonej przez tą firmę bazy danych OneKey, zawierającej dane osób wykonujących zawody medyczne, bądź udostępnione przez inną osobę trzecią działającą na zlecenie AstraZeneca (np. od firm organizujących konferencje, seminaria etc.) lub zostały uzyskane ze źródeł publicznych.

 

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

 • imię i nazwisko, tytuł/stanowisko (tytuły/stanowiska), miejsce pracy, telefon do miejsca pracy;
 • obszar specjalizacji medycznej, członkostwo w organizacjach branżowych;
 • adres zamieszkania/adres korespondencyjny;
 • numer prawa wykonywania zawodu;
 • adres e-mail, numer telefonu komórkowego (jeżeli dotyczy)
 • numery ewidencyjne (NIP, PESEL) i dokument tożsamości (seria i numer dowodu osobistego lub paszportu), płeć, data urodzenia, numer rachunku bankowego (jeżeli są konieczne w celu dokonania rezerwacji i udziału w konferencjach, seminariach etc. bądź wynikają z łączącej strony umowy)
 • dane dotyczące Państwa wynagrodzenia za usługi realizowane na rzecz AstraZeneca lub przekazywanych przez AstraZeneca na Państwa rzecz korzyści (jeżeli dotyczy).

 

Będziemy wykorzystywać wyłącznie te dane osobowe, które są istotne dla realizacji określonego celu i będziemy zawsze starali się ograniczyć zakres wykorzystywania Państwa danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe możemy używać w następujących celach:

 • do przekazania Państwu informacji na temat produktów, aktualności i najnowszych osiągnięć naukowych spółek z grupy AstraZeneca, w tym także z zakresu dziedzin medycyny, w jakich prowadzą one swoją działalność,
 • do przesyłania Państwu zaproszeń do wzięcia udziału i organizacji Państwa udziału w forach naukowych, wydarzeniach promocyjnych i ewentualnej współpracy, jak i do wzięcia udziału w ankietach AstraZeneca,
 • do uzyskania Państwa opinii na temat Państwa doświadczeń dotyczących produktów, pacjentów i działań AstraZeneca oraz skuteczności kanałów informacyjnych wykorzystywanych przez firmę,
 • do inicjowania kontaktu w celu nawiązania relacji profesjonalnych w zakresie współpracy przy prowadzeniu badań klinicznych
  - w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (por. art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów. Jeżeli udzielili nam Państwo oddzielnej zgody na kontakt elektroniczny, będziemy kontaktować się z Państwem w powyższych sprawach za pośrednictwem poczty email,
 • do realizacji Państwa i naszych obowiązków wynikających z łączącej nas umowy,
 • do obsługi administracyjnej/zwrotu kosztów Państwa podróży (jeżeli dotyczy),
 • do dostarczania Państwu bezpłatnych próbek produktów leczniczych (jeżeli dotyczy),
  - na podstawie łączącej Państwa z nami umowy (por. art. 6 ust. 1 b RODO) oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających na przykład z przepisów prawa farmaceutycznego albo ustaw podatkowych (por. art. 6 ust. 1 c RODO).

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych w powyższych celach będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie mogą wystąpić w związku z naszymi kontaktami (por. art. 6 ust. 1 f RODO).

Jeżeli dobrowolnie udostępnią nam Państwo dodatkowe informacje, wykorzystamy je wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone w celu oceny efektów naszej współpracy oraz dostosowania do Państwa potrzeb działań i serwisów realizowanych przez AstraZeneca lub na wniosek AstraZeneca. W niektórych okolicznościach mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu Państwa danych w powyższym zakresie, kontaktując się z AstraZeneca poprzez www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom z grupy AstraZeneca, których wykaz dostępny jest na stronie: www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym podmiotom zewnętrznym, takim jak: dostawcy technologii informatycznych, w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym; audytorzy i konsultanci w celu sprawdzenia naszej zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami; organy administracyjne, organy ścigania, strony procesowe (zgodnie w prawnymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości lub roszczeń); następcy prawni lub partnerzy biznesowi AstraZeneca lub spółek z grupy AstraZeneca w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części ich działalności, bądź nawiązania współpracy / zawiązania przedsięwzięcia joint venture w jej ramach. 

Wspomniane podmioty AstraZeneca i osoby trzecie mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju świata, między innymi w krajach, które mogą nie gwarantować takiej samej prawnej ochrony danych osobowych jak Państwa kraj zamieszkania.  AstraZeneca będzie spełniać lokalne wymogi dotyczące poufności danych osobowych i postępować zgodnie z wewnętrznymi globalnymi standardami w tym zakresie (Data Privacy Policy), a także wdroży niezbędne zabezpieczenia zgodnie z prawem dotyczącym przekazywania danych osobowych obowiązującym w kraju przekazującym takie dane.  Niezależnie od kraju, do którego przesyłane są Państwa dane osobowe, udostępniamy je wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne i zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami (takimi jak Wiążące reguły korporacyjne AstraZeneca oraz Standardowe klauzule umowne UE lub równorzędne instrumenty zatwierdzone przez Komisję Europejską lub Organ nadzoru). Jeżeli skierują Państwo swoją prośbę na adres Privacy@astrazeneca.com mogą Państwo uzyskać kopię Wiążących reguł korporacyjnych AstraZeneca i/lub Standardowych klauzul umownych UE.

AstraZeneca będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez kilka lat zgodnie z przepisami krajowymi i wewnętrznymi politykami i procedurami przechowywania dokumentów firmy, tak długo, jak to konieczne w celu realizacji wiążących nas z Państwem umów, spełnienia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, obowiązków ustawowych, bądź w celu zgłoszenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Jeżeli Państwa dane osobowe przestaną być potrzebne do tych celów, zostaną one bezpiecznie usunięte. Więcej informacji na temat wewnętrznej polityki AstraZeneca dotyczącej przechowywania dokumentów znajdą Państwo na stronie www.astrazenecapersonaldataretention.com

Poprzez stronę www.astrazenecapersonaldataretention.com mogą Państwo skontaktować się z AstraZeneca, żeby uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, skorygować ewentualne błędy lub zażądać usunięcia danych, bądź też wyrazić sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeżeli skutkiem takiego żądania byłoby naruszenie przez AstraZeneca lub jej podmioty powiązane zobowiązań wynikających z zawartych przez nas umów, przepisów, uregulowań lub kodeksów postępowania, wówczas AstraZeneca może nie być w stanie spełnić Państwa żądania, przy czym wówczas mogą Państwo nadal żądać ograniczenia dalszego przetwarzania danych osobowych. W niektórych przypadkach mogą również Państwo skorzystać z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych.

AstraZeneca wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za nadzorowanie przestrzegania przez AstraZeneca unijnych przepisów dotyczących ochrony danych. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, proszę się z nim skontaktować, pisząc na adres privacy@astrazeneca.com. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez AstraZeneca podlega przepisom prawa UE, mogą Państwo również złożyć skargę do odpowiedniego organu ds. ochrony danych swojego kraju zamieszkania. Nazwę i dane kontaktowe właściwego urzędu można znaleźć na stronie https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.