AstraZeneca podejmuje kolejny krok w ramach programu „Ambition Zero Carbon” i we współpracy z firmą Honeywell opracowuje inhalatory nowej generacji

Współczynnik ocieplenia globalnego dla gazu nośnego w nowych inhalatorach ma wynosić niemal zero.

AstraZeneca ogłosiła również, że cała importowana przez firmę energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych, i wyznaczyła nowe cele dla swoich dostawców.

 

Firmy AstraZeneca i Honeywell ogłosiły dzisiaj, że będą wspólnie opracowywać inhalatory nowej generacji zawierające gaz nośnikowy HFO-1234ze, którego współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) jest o nawet 99,9% niższy niż innych gazów nośnikowych wykorzystywanych obecnie w produktach stosowanych w chorobach układu oddechowego1.

Wiadomość ta zbiega się z publikacją Raportu zrównoważonego rozwoju firmy i przedstawia postępy w realizacji jej sztandarowego programu w tym obszarze o nazwie „Ambition Zero Carbon”. Wnioski zawarte w raporcie wskazują też, że cała energia elektryczna importowana przez firmę AstraZeneca pochodzi ze źródeł odnawialnych i że w porównaniu z 2015 r. firma zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1 i zakresie 2 o 59%, wliczając w to ślad węglowy spółki Alexion.

Pascal Soriot, dyrektor generalny w AstraZeneca, stwierdził: „Znacznie przyspieszamy działania w celu uzyskania zerowej emisji dwutlenku węgla w naszych organizacjach na całym świecie do końca 2025 r. i ujemnego bilansu w całym naszym łańcuchu wartości do 2030 r. Współpraca, którą podejmujemy z firmą Honeywell, potwierdza zaangażowanie spółki AstraZeneca w zrównoważony rozwój innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia, którego celem jest poprawa wyników leczenia pacjentów przy jednoczesnej redukcji wpływu naszej organizacji na środowisko”.

Darius Adamczyk, prezes i dyrektor generalny w Honeywell, powiedział: „Nasza współpraca z firmą AstraZeneca w zakresie opracowania inhalatora zawierającego gaz nośnikowy, którego współczynnik ocieplenia globalnego jest niemal zerowy, ma ogromne znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego. Naszym celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej z produktami do leczenia chorób układu oddechowego bez ograniczania możliwości wyboru dostępnych dla pacjentów i bez uszczerbku dla wyników leczenia”.

Inhalatory nowej generacji

Większość pacjentów z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) wymaga stosowania leków wziewnych2, a wielu z nich korzysta z inhalatorów ciśnieniowych z dozymetrem (pMDI)2, które zawierają niewielkie ilości gazu cieplarnianego, pełniącego funkcję nośnika dostarczającego lek do płuc3.

Uzyskane niedawno pozytywne wyniki prowadzonego po raz pierwszy z udziałem ludzi badania fazy I, oceniającego gaz nośnikowy HFO-1234ze, którego współczynnik ocieplenia globalnego wynosi niemal zero, użyty w inhalatorze pMDI zawierającym budezonid, glikopironium i fumaran formoterolu, który stosowano u zdrowych osób dorosłych, potwierdzają, że bezpieczeństwo stosowania, tolerancja i ekspozycja ogólnoustrojowa określone dla substancji czynnych badanego wyrobu były podobne do odnotowanych w przypadku inhalatora Breztri Aerosphere (budezonid/ glikopironium/ fumaran formoterolu). Firma AstraZeneca przewiduje, że pierwszym lekiem, który będzie podawany przy użyciu nowego pMDI, będzie Breztri. Zmiana ta nastąpi pod warunkiem uzyskania pozwolenia na dopuszczenie tego inhalatora do obrotu. Oprócz pMDI nowej generacji AstraZeneca będzie wciąż oferować leki w inhalatorach suchego proszku.

Choroby układu oddechowego dotykają setki milionów osób na świecie, co wiąże się z istotnym zapotrzebowaniem klinicznym na inhalatory pMDI, które stanowią dla pacjentów ważną opcję4-9. Czynniki, które należy rozważyć przy wyborze rodzaju inhalatora odpowiadającego indywidualnym potrzebom pacjenta, to znajomość sposobu użytkowania urządzenia, zaburzenia czynność płuc i młody lub zaawansowany wiek5-9.

Uzasadnione naukowo cele związane z ochroną klimatu w łańcuchu dostaw

AstraZeneca to jedna z pierwszych siedmiu firm na świecie, której cel polegający na osiągnięciu neutralności węglowej został zweryfikowany przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) w odniesieniu do określonej przez nią normy dotyczącej zerowej emisji gazów cieplarnianych netto przez firmy (Corporate Net Zero Standard).  W związku z realizacją celu dekarbonizacji AstraZeneca dąży do tego, aby 95% jej głównych dostawców i partnerów przyjęło w swoich organizacjach uzasadnione naukowo cele klimatyczne do końca 2025 r.

Firma zobowiązuje się do przekazywania wniosków wynikających z działań podejmowanych w ramach procesu dekarbonizacji i jest współinicjatorem programu „Energize” uruchomionego podczas COP26, który ma na celu zwiększenie dostępu organizacji z łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej do odnawialnych źródeł energii, a także członkiem Grupy roboczej ds. systemów opieki zdrowotnej będącej częścią Inicjatywy rynków zrównoważonych (Sustainable Markets Initiative, SMI).

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy AstraZeneca w zrównoważony rozwój w 2021 r. – zob. opublikowany Raport zrównoważonego rozwoju i Podsumowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

 

Uwagi

 

Program „Energize”

AstraZeneca jest współzałożycielem programu „Energize”, którego celem jest poszerzenie dostępu łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej do odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Ta pierwsza tego rodzaju współpraca dziesięciu największych firm farmaceutycznych polega na zachęcaniu i wspieraniu dostawców do zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na dużą skalę. Program „Energize” umożliwi dostawcom firmy AstraZeneca redukcję emisji z zakresu 2, co przełoży się na zmniejszenie jej własnej emisji z zakresu 3. Program ten ograniczy emisję GHG w łańcuchu dostaw usług opieki zdrowotnej i przyczyni się do osiągnięcia celów przedsięwzięcia „Ambition Zero Carbon”.Grupa robocza ds. systemów opieki zdrowotnej w ramach Inicjatywy rynków zrównoważonych (Sustainable Markets Initiative, SMI)

Zaangażowanie firmy AstraZeneca we współpracę z systemami ochrony zdrowia i partnerami biznesowymi w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej w sposób zrównoważony wyraża się poprzez uczestnictwo firmy w pracach Grupy roboczej ds. systemów opieki zdrowotnej w ramach SMI, którą powołano podczas COP26 w obecności Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii. Członkami tej grupy roboczej, której przewodniczy Pascal Soriot, są liderzy organizacji z branży prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej z całego świata. Grupa stawia sobie za cel przyspieszenie osiągnięcia neutralności węglowej procesu dostarczania ukierunkowanej na pacjenta opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia usług cyfrowych, łańcuchów dostaw i ścieżek opieki nad pacjentem.

 

Działalność firmy AstraZeneca w obszarze pulmonologii i immunologii

Pulmonologia i immunologia to część pionu rozwoju biofarmaceutyków będąca jednym z głównych obszarów działalności firmy AstraZeneca i jej kluczowym motorem rozwoju.

AstraZeneca odgrywa kluczową rolę w branży leczenia chorób układu oddechowego od 50 lat. Działalność firmy ma na celu ulepszenie terapii astmy i POChP poprzez dążenie do wcześniejszego wdrażania leczenia biologicznego, eliminację możliwych do uniknięcia ataków astmy oraz doprowadzenie do tego, że POChP przestanie być jedną z trzech głównych przyczyn zgonu. Wczesne badania firmy nad leczeniem chorób układu oddechowego koncentrują się na nowych odkryciach naukowych dotyczących mechanizmów immunologicznych, uszkodzeń płuc i nieprawidłowości w procesach naprawy komórek w przebiegu chorób oraz zaburzeniach czynności neuronów.

Kierując się wynikami badań wspólnych szlaków rozwoju chorób i czynników chorobotwórczych w dziedzinie pulmonologii i immunologii, AstraZeneca opracowuje metody leczenia w obszarze od przewlekłych chorób płuc do schorzeń o podłożu immunologicznym. Stale zwiększająca się aktywność firmy w dziedzinie immunologii koncentruje się na badaniach na średnim i późnym etapie rozwoju klinicznego leków przeznaczonych do stosowania w terapii wielu chorób w pięciu obszarach, w tym reumatologii (np. toczeń rumieniowaty układowy), dermatologii, gastroenterologii i obszarze układowych chorób o podłożu immunologicznym. Działalność firmy AstraZeneca w obszarze pulmonologii i immunologii ma na celu osiągnięcie modyfikacji przebiegu chorób i trwałej remisji u milionów pacjentów na świecie.

 

References

1.AstraZeneca Pharmaceuticals. Data on File. Global Warming Potential of HFO-1234ze. (ID: REF-140251).

2.Usmani OS. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Ther Clin Risk Manag. 2019;15:461–472.

3.Myrdal PB, et al. Advances in metered dose inhaler technology: formulation development. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):434–455. DOI:10.1208/s12249-013-0063-x.

4.Soriano JB, et al. Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Respir. Med. 2020;8:585-96.

5.Lavorini F. The challenge of delivering therapeutic aerosols to asthma patients. ISRN Allergy. 2013;102418.

6.Usmani OS, et al. Inhaler choice guideline. Choosing an appropriate inhaler device for the treatment of adults with asthma or COPD. 2017. Available at: https://www.guidelines.co.uk/respiratory/inhaler-choice-guideline/252870.article [Last accessed: February 2022]

7.Roche N, et al. The evolution of pressurized metered-dose inhalers from early to modern devices. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016;4:311–27.

8.Laube BL, et al. What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies. Eur Respir J. 2011;37:1308-31.

9.Lavorini F, et al. Optimising inhaled pharmacotherapy for elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: the importance of delivery devices. Drugs Aging. 2016;33:461–73.

Piotr Najbuk

Dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej